Προμεταμοσχευτικός έλεγχος

Η μεταμόσχευση νεφρού από πτωματικό ή ζωντανό δότη είναι ο στόχος για το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών με τελικού σταδίου νεφρική νόσο. Για να γίνει ο ασθενής υποψήφιος λήπτης μοσχεύματος και να εισέλθει στη λίστα αναμονής θα πρέπει να διενεργηθεί ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος έτσι ώστε να γίνει η μεταμόσχευση με πλήρη ασφάλεια.

Ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος συνίσταται σε μία σειρά εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων όπως ενδοσκοπήσεις του πεπτικού, καρδιολογικός έλεγχος, έλεγχος του ουροποιητικού κ.ά.  ο οποίος μπορεί να οργανωθεί και να υποδειχθεί από το παρόν νεφρολογικό ιατρείο.

Παρακολούθηση μετά την μεταμόσχευση

Η μεταμόσχευση νεφρού γίνεται σε συγκεκριμένα κέντρα στη χώρα μας. Κατά την πρώτη μετεγχειρητική περίοδο η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον από χειρουργούς και νεφρολόγους σε συνεργασία.

Κατά την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο θα πρέπει να υπάρχει μία στενή νεφρολογική παρακολούθηση σε βάση εξωτερικού νεφρολογικού ιατρείου, για την ρύθμισή των ανοσοκατασταλτικών και λοιπών φαρμάκων αλλά και για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση επιπλοκών που σχετίζονται με την μεταμόσχευση όπως λοιμώξεις, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, κακοήθειες κ.ά. , διαδικασία απαραίτητη για την μελλοντική υγεία του ασθενούς και του νεφρικού μοσχεύματος.