Ορισμός

kidneyΟξεία νεφρική ανεπάρκεια ή οξεία νεφρική βλάβη όπως πλέον ονομάζεται είναι η απότομη και αιφνίδια έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας η οποία διαπιστώνεται από την αύξηση της κρεατινίνης στο αίμα και/ή μείωση της αποβολής των ούρων.

Τα αίτια μπορεί να είναι:

 • Αφυδάτωση/υπογκαιμία
 • Σήψη/σηπτική καταπληξία
 • Καρδιονεφρικό σύνδρομο τύπου 1
 • Φάρμακα(αντιβιοτικά, αντιφλεγμονώδη/ΜΣΑΦ, αντιυπερτασικά κ.ά.)
 • Σπειραματονεφρίτιδες
 • Ενδοφλέβια σκιαγραφικά
 • Ραβδομυόλυση/αιμόλυση
 • Αποφρακτική νεφροπάθεια
 • Νεφρολιθίαση

Οι επιπλοκές της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας μπορεί να είναι πολύ σοβαρές και απειλητικές για την ζωή όπως:

 • Υπερκαλιαιμία
 • Μεταβολική οξέωση
 • Υπερφόρτωση με υγρά και πνευμονικό οίδημα
 • Υπασβαστιαιμία/υπερφωσφαταιμία
 • Υπονατριαιμία
Θεραπεία

Η θεραπεία της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας είναι αρχικά συντηρητική αντιμετωπίζοντας τις παραπάνω επιπλοκές ,τα πρωτοπαθή αίτια ενώ κάποιες φορές όταν δεν επαρκούν τα συντηρητικά μέτρα μπορεί να χρειασθεί και διενέργεια αιμοκάθαρσης.

Η αιμοκάθαρση θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την έναρξη της ανάκαμψης
της νεφρικής λειτουργίας του ασθενούς.